• Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sức bền mỏi của vật liệu

  • Chủ nhiệm
    : TS. Đỗ Tiến Dũng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B60

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác