• Mô hình hóa và điều khiển tay máy Robot.

  • Chủ nhiệm
    : TS. Đặng Danh Hoằng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B59

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác