• Nghiên cứu xác định chế độ cắt và nồng độ hạt tối ưu trong MQCL sử dụng dung dịch hybrid nano Al2O3/MoS2 khi phay thép Hardox

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Trần Quyết Chiến
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-58

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác