• Nghiên cứu chế độ xung tối ưu khi xung bề mặt trụ thép không gỉ bằng điện cực đồng.

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Trần Thanh Hoàng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-57

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác