• Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo Việt Nam.

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Phan Thị Thanh Tâm
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B55

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác