• Phát triển và kiểm định thang đo trải nghiệm du lịch đáng nhớ của khách du lịch nội địa đến với các khu du lịch cộng đồng ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Trần Thị Thu Huyền
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B54

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác