• Đánh giá tác động của chính sách năng lượng đến chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Đặng Ngọc Huyền Trang
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B53

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác