• Giải pháp hoàn thiện pháp luật đất đai đối với doanh nghiệp tại Việt Nam

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Ngô Thị Hồng Ánh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B52

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác