• Phân tích các nhân tố tác động đến quyết định áp dụng phương pháp kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Khu Công nghiệp Gang Thép – Thái Nguyên

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Thị Kim Huyền
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B51

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác