• Đánh giá thực trạng và nguyên nhân gia tăng số lượng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2020

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Dương Thị Thuỳ Linh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B50

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác