• Nghiên cứu phát triển các phương pháp thu thập dữ liệu cho các hệ thống truyền thông không dây

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Lê Thị Huyền Trang
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B48

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác