• Nghiên cứu và phát triển các phương pháp định tuyến tiên tiến cho mạng cảm biến không dây

  • Chủ nhiệm
    : TS. Trần Anh Thắng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B47

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác