• Thiết kế hệ thống giám sát và cảnh báo mất đường dây cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng đô thị

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B46

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác