• Ứng dụng Deep Learning trong nhận dạng tín hiệu điện não

  • Chủ nhiệm
    : TS. Nguyễn Phương Huy
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B45

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác