• Nghiên cứu vấn đề mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa kết hợp với thiết kế, chế tạo thiết bị phục vụ công tác tự động tái cân bằng pha trong hệ thống lưới điện phân phối hạ thế.

  • Chủ nhiệm
    : NCS. Ngô Phương Thanh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B44

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác