• Nâng cao độ chính xác dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ dựa trên các kỹ thuật tính toán mềm

  • Chủ nhiệm
    : NCS. Nghiêm Văn Tính
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B43

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác