• Ứng dụng Mạng nơ-ron nhân tạo trong việc phát hiện trạng thái làm việc của máy phay thông qua rung động

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Phan Thành Đạt
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B39

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác