• Nghiên cứu thực nghiệm sự ảnh hưởng của hình dáng hình học của dụng cụ cắt lên sự hình thành khuyết tật trên bề mặt gia công tấm composite

  • Chủ nhiệm
    : TS. Nguyễn Đình Ngọc
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B38

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác