• Tối ưu hóa quá trình xung điện chi tiết trụ có biên dạng định hình làm bằng thép 9XC với điện cực graphite

  • Chủ nhiệm
    : TS. Nguyễn Thị Quốc Dung
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B37

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác