• Nghiên cứu tối ưu quá trình cắt dây hạt cứng thông qua kiểm soát thông số cắt bằng mô hình hóa

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Lê Văn Nhất
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B36

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác