• Tính ổn định và trình thực thi cho họ các phương pháp đa bước dạng khối liên tục

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Đinh Văn Tiệp
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B35

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác