• Mô hình thống kê định lượng vai trò của truyền thông trong công tác quảng bá thương hiệu các trường đại học tại tỉnh Thái Nguyên

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Trần Thị Huê
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B34

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác