• Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ các khoản thu, chi tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Thu Ngân
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B33

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác