• Nghiên cứu bài toán ước lượng thông số hệ động học phi tuyến

  • Chủ nhiệm
    : TS. Vũ Quốc Đông
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B32

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác