• Nghiên cứu các công nghệ thu thập năng lượng từ môi trường (EH – Energy Harvesting) để cấp cho mạng cảm biến không dây

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Trần Quế Sơn
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B31

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác