• Nghiên cứu các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong mạng cảm biến không dây

  • Chủ nhiệm
    : PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B30

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác