• Gia công với bôi trơn làm nguội tối thiểu MQL sử dụng bột Nano SiO2: Một ứng dụng hiệu quả trong phay cứng thép SKD 11.

  • Chủ nhiệm
    : TS. Đỗ Thế Vinh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B29

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác