• Đánh giá hiệu quả sau 10 năm ứng dụng mô hình 5S tại Khoa Ngoại tiết niệu – Bệnh viện Trung ương Thái nguyên

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Dương Hương Lam
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B28

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác