• Tối ưu hóa quá trình xung tia lửa điện chi tiết biên dạng trụ định hình bằng thép 9XC với dung dịch điện môi có trộn bột và điện cực graphite.

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Văn Tùng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B27

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác