• Nghiên cứu giải pháp đo và phân tích dữ liệu để xác định tần số dao động của thang máy khi chuyển động

  • Chủ nhiệm
    : PGS.TS. Nguyễn Văn Chí
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B26

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác