• Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp Việt Nam 20 năm đầu thế kỷ XXI

  • Chủ nhiệm
    : TS. Nguyễn Thị Vân
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B25

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác