• Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể bán dẫn pha tạp kim loại chuyển tiếp hoặc đất hiếm

  • Chủ nhiệm
    : TS. Phạm Minh Tân
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B24

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác