• sử dụng lí thuyết đại số tuyến tính để giải một số bài toán trong hình học giải tích, cực trị của hàm nhiều biến và bài toán về dao động.

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Thị Huệ
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B23

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác