• Phép biến đổi laplace và ứng dụng giải bài toán biên cho phương trình truyền nhiệt

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Vũ Hồng Quân
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B21

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác