• Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn CdSSe

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Thanh Tùng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B20

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác