• Nghiên cứu và chế tạo vật liệu tổ hợp đa pha điện từ BCZT/LSMO

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B19

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác