• Nghiên cứu điều khiển nhiệt độ trong phôi tấm

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Trần Thị Thanh Nga
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B18

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác