• Nghiên cứu ứng dụng giảm bậc mô hình cho một số bài toán trong lĩnh vực điều khiển

  • Chủ nhiệm
    : TS. Vũ Ngọc Kiên
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B17

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác