• Nghiên cứu vận hành tối ưu mạng lưới năng lượng quy mô nhỏ tích hợp năng lượng tái tạo và hệ thống tích trữ năng lượng trên cơ sở mô hình Energy hub nhằm giảm thiểu tối đa chi phí năng lượng và phát thải ra môi trường

  • Chủ nhiệm
    : TS. Hà Thanh Tùng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B16

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác