• Nghiên cứu thiết kế lắp đặt trạm thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Dương Hòa An
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B15

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác