• Điều khiển phi tuyến hệ TRMS

  • Chủ nhiệm
    : TS. Bùi Thị Hải Linh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B14

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác