• Nghiên cứu bộ nghịch lưu nối lưới cho các ứng dụng điện mặt trời.

  • Chủ nhiệm
    : TS. Ngô Minh Đức
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B13

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác