• Nghiên cứu và ứng dụng bộ lọc SPKF ước lượng trạng thái pin Lithium-Ion.

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Vĩnh Thụy
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B12

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác