• Nghiên cứu và phát triển các thuật toán điều khiển nhóm cho các phương tiện bay không người lái (UAVs)

  • Chủ nhiệm
    : TS. Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B11

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác