• Điều khiển hệ chuyển động chịu ảnh hưởng của nhiễu bất định.

  • Chủ nhiệm
    : TS. Nguyễn Hồng Quang
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B10

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác