• Nghiên cứu các phương pháp điều khiển cho hệ truyền động điện.

  • Chủ nhiệm
    : TS. Đỗ Trung Hải
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B09

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác