• Xây dựng mô hình toán học và thiết kế bộ điều khiển cho các bộ vi kích hoạt (micro actuators).

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Tiến Dũng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B08

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác