• Nghiên cứu qui hoạch, vận hành các hệ thống năng lượng có tham số ngẫu nhiên dưới tác động của giải pháp điều chỉnh phụ tải (demand response)

  • Chủ nhiệm
    : TS. Vũ Văn Thắng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B07

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác