• Hiệu quả của nanofluid MQL trong tiện cứng thép hợp kim P20 sử dụng hạt nano Al2O3

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Hoàng Anh Toàn
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B06

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác