• Tối ưu hóa các thông số công nghệ trong gia công EDM sử dụng điện cực phủ.

  • Chủ nhiệm
    : TS. Ngô Ngọc Vũ
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B05

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác